DiverGen IT Services and Security, SugarCRM, CRM, zenprise

Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelő adatai:
DiverGen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-698569
Adószám: 12687981-2-41
Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelési szabályzat hatálya:
A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatására.
A DiverGen Kft. a jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára küldött üzenetek, hírlevelek esetében mindig biztosítja a megszüntetés lehetőségét. (Hírlevelek esetében a leiratkozási lehetőséget biztosítjuk.) Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink területén egy üdvözlő üzenetet küldünk amely tartalmazza saját belépési kódját.
Ügyfeleink számára hozzájárulásuktól függően bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, ajánlatainkról, frissen regisztrált ügyfeleinkről. Amennyiben partnereink nem szándékozzák körlevelünket fogadni, lemondhatják azokat.
Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számára, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk.
Fogalmak meghatározása:

Személyes adat

A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás

Valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal

Valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A weboldalon megadott információk elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy azokat a DiverGen Kft. CRM rendszerében tárolja, és feldolgozza.
 
CRM, SugarCRM, zenprise, társadalmi szerepvállalásCRM, SugarCRM, zenprise, letölthető dokumentumok